ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από την 1η Μαρτίου 2015 αλλάζουν οι κανόνες που διέπουν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Οδικής Διακίνησης Εμπορευμάτων (EKÁER). Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τους επιμέρους κανόνες και τις απαλλαγές, ενώ δεν αλλάζουν οι υποχρεώσεις των μεταφορέων ως προς το EKÁER.
Υποχρέωση δήλωσης εξακολουθεί να ισχύει
1) για τις αποκτήσεις αγαθών ή άλλες εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταφέρονται στο έδαφος της Ουγγαρίας,
2) για τις παραδόσεις αγαθών ή άλλες εξαγωγές από το έδαφος της Ουγγαρίας που μεταφέρονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης
3) για τις πρώτες υποκείμενες σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας παραδόσεις αγαθών προς εγχώρια ανάλωση που δεν προορίζονται άμεσα για τον τελικό χρήστη,
εφόσον εκτελούνται με όχημα υποκείμενο σε διόδια (δηλ. μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόννων).
Υποχρέωση δήλωσης υπέχουν   αναλόγως της κατεύθυνσης της μεταφοράς   ο Αποδέκτης ή ο Αποστολέας, δηλ. δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης για τον μεταφορέα / διοργανωτή μεταφορών. Ο μεταφορέας / διοργανωτής μεταφορών επιτρέπεται να υποβάλει δήλωση μόνο όταν εξουσιοδοτείται ειδικά από τον υπόχρεο (Αποδέκτη ή Αποστολέα) στην ηλεκτρονική επιφάνεια του EKÁER.

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης δήλωσης:
- τα μη επικίνδυνα αγαθά που μεταφέρονται στην ίδια μεταφορά με το ίδιο υποκείμενο σε διόδια όχημα από τον ίδιο αποστολέα για τον ίδιο αποδέκτη, αν το συνολικό μεικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 2500 kg και η συνολική αξία τους χωρίς φόρους δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια φιορίνια.
- τα επικίνδυνα αγαθά που μεταφέρονται στην ίδια μεταφορά με το ίδιο υποκείμενο σε διόδια όχημα από τον ίδιο αποστολέα για τον ίδιο αποδέκτη, αν το συνολικό μεικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 500 kg και η συνολική αξία τους χωρίς φόρους δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο φιορίνια.

Προκειμένου για οδική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών η υποχρέωση δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που τα αγαθά μεταφέρονται με όχημα μη υποκείμενο σε διόδια και το συνολικό μεικτό βάρος των αγαθών που μεταφέρονται στην ίδια μεταφορά από τον ίδιο αποστολέα προς τον ίδιο αποδέκτη υπερβαίνει τα 500 kg και η συνολική αξία τους χωρίς φόρους υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο φιορίνια.

Για περαιτέρω απαλλαγές και επιμέρους κανόνες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα http://ekaer.nav.gov.hu.


Ο αριθμός EKÁER ταυτοποιεί τη μονάδα αγαθών που μεταφέρεται από τον ίδιο αποστολέα για τον ίδιο αποδέκτη με το ίδιο όχημα με μία διέλευση του οχήματος από τη συγκεκριμένη διαδρομή. Μία μονάδα αγαθών μπορεί να περιέχει περισσότερα του ενός είδη αγαθών, με διαφορετικό κωδικό εμπορεύματος το καθένα, και περισσότερες της μιας παρτίδες. Σύμφωνα με έναν κανόνα που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015 ένας (1) αριθμός EKÁER πρέπει να οριστεί και στην περίπτωση που η οδική μεταφορά γίνεται με το ίδιο όχημα από περισσότερες της μιας διευθύνσεις φόρτωσης του ίδιου αποστολέα ή προς περισσότερες της μιας διευθύνσεις εκφόρτωσης (παραλαβής) του ίδιου αποδέκτη.

Ορισμένα δεδομένα (ιδίως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος) μπορούν να τροποποιηθούν περισσότερες από μία φορές κατά τη 15ήμερη περίοδο ισχύος του αριθμού EKÁER, αλλά κατά τον έλεγχο που διενεργείται από την κρατική αρχή φόρων και δασμών υπό τον κωδικό EKÁER πρέπει να αναγράφονται τα τρέχοντα πραγματικά δεδομένα με ευθύνη του υπόχρεου δήλωσης.

Ο υπόχρεος δήλωσης υποχρεούται να θέσει τον αριθμό EKÁER στη διάθεση του προσώπου που εκτελεί ή οργανώνει τη μεταφορά ώστε κατά τον έλεγχο από την αρμόδια αρχή να έχει στη διάθεσή του και το πρόσωπο αυτό τον συγκεκριμένο κωδικό. Η «θέση στη διάθεση» δεν υπόκειται σε προκαθορισμένο τύπο: μπορεί να γίνει με γνωστοποίηση –υπό οποιαδήποτε μορφή– που απευθύνεται στον μεταφορέα.

Οι κανόνες ελέγχου που θεσπίζει ο Νόμος περί Φορολογικής Διαδικασίας παρέχουν νέες μορφές λήψης ενεργειών στην κρατική αρχή φόρων και δασμών. Επειδή η μεταφορά αγαθών εμπορεύσιμης ποσότητας –που ανήκουν στον υποκείμενο στον ΦΠΑ– επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει έγκυρο αποδεικτικό προέλευσης (ιδίως φορτωτική ή τιμολόγιο), ο ελεγκτής μπορεί να υποχρεώσει το πρόσωπο που εκτελεί τη μεταφορά να προβεί σε δήλωση σχετικά με
- τον κύριο των αγαθών,
- την προέλευσή τους και
- μπορεί να τον καλέσει να επιδείξει τους τίτλους κυριότητας.

Πέραν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο μπορεί να ζητηθεί δήλωση από άλλον εμπλεκόμενο μεταφορέα, τον αποδέκτη, τον παραλήπτη και τον αποστολέα
- για την ονομασία και την ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών,
- για την ονομασία και τον αριθμό κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς,
- για την παραλαβή και διεύθυνση εκφόρτωσης των αγαθών,
- για τον αριθμό EKÁER, καθώς επίσης
- για την αιτιολογία χρήσης του χώρου εκφόρτωσης, εφόσον η διεύθυνση εκφόρτωσης δεν είναι έδρα, τόπος εγκατάστασης ή υποκατάστημα του υποκειμένου στον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Η κρατική αρχή φόρων και δασμών μπορεί να τοποθετήσει στο μεταφορικό μέσο για τη διασφάλιση της ταυτότητας των αγαθών –με την εξαίρεση των ζώντων ζώων και των φθαρτών προϊόντων– επίσημη σφραγίδα (σφραγίδα συσκευασίας ή χώρου φορτίου)
- εφόσον δικαιολογείται από παράγοντες κινδύνου –ιδίως τη φύση του φορτίου, τις αναντιστοιχίες μεταξύ φορτίου και προορισμού, ποσότητας μεταφερόμενων αγαθών και τύπου οχήματος, εν εξελίξει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ενδοκοινοτική εμπορική δραστηριότητα χωρίς κοινοτικό Α.Φ.Μ., αναγραφή μη δηλωθέντος τόπου εγκατάστασης ως τόπου εκφόρτωσης, καθώς επίσης
- εφόσον ο υποκείμενος σε φόρο προστιθέμενης αξίας που εμπλέκεται στη μεταφορά των αγαθών αρνηθεί να προβεί σε δήλωση.
Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης σχετικά με τη δραστηριότητα που συνεπάγεται οδική μεταφορά και η συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατά τρόπο ελαττωματικό, με αναληθές περιεχόμενο ή ανελλιπώς έχουν ως κύρωση τον χαρακτηρισμό των αγαθών ως μη αποδεδειγμένης προέλευσης, με ενδεχόμενο να επιβληθεί από την κρατική αρχή φόρων και δασμών πρόστιμο λόγω μη παράλειψης, ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 40% της αξίας των μη δηλωθέντων αγαθών.
Στο πλαίσιο επιβολής της κύρωσης λόγω μη παράλειψης –εξαιτίας της μη συμμόρφωσης ή συμμόρφωσης κατά τρόπο ελαττωματικό, με αναληθές περιεχόμενο ή ανελλιπώς με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης– τα αγαθά που χαρακτηρίζονται ως μη αποδεδειγμένης προέλευσης μπορούν να κατασχεθούν –με την εξαίρεση των φθαρτών αγαθών και των ζώντων ζώων– κατά ποσοστό ίσο με το ύψος του προστίμου, βάσει σχετικής διάταξης της πράξης επιβολής του προστίμου που εκδίδει η κρατική αρχή φόρων και δασμών. Για την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, το κατασχεθέν αντικείμενο μπορεί να δεσμευθεί και να απομακρυνθεί. Η κρατική αρχή φόρων και δασμών γνωστοποιεί την πράξη επιβολής του προστίμου λόγω παράλειψης στον παρευρισκόμενο φορολογούμενο ή τον αντιπρόσωπο, πληρεξούσιο ή υπάλληλό του και η πράξη καθίσταται εκτελεστή αφ’ ης στιγμής γνωστοποιηθεί, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη έφεσης.

Οι ανωτέρω κυρώσεις θα μπορούν να εφαρμοστούν από την κρατική αρχή φόρων και δασμών για πρώτη φορά από την 1η Μαρτίου 2015 και μετά.