ИНФОРМАЦИЯ

От 1 март 2015 г. има промени в регулирането на Системата за електронен контрол на сухопътен транспорт на стоки (EKÁER). Промените се отнасят основно за подробните правила на декларирането и случаите на освобождаване, не са проеменени задълженията на превозвачите относно EKÁER.
В случай на сухопътен транспорт, ако се извършва с превозно средство, което се облага с пътна такса (тоест с превозно средство с общо тегло над 3,5 тона) продължава да има задължение за деклариране на:
1) доставка на стоки или внос с друга цел на територия на Унгария от друга държава-членка на Европейския съюз.
2) реализация на стоки или износ с друга цел от територия на Унгария в друга държава-членка на Европейския съюз,
3) първата реализация на стока във вътрешен стоков оборот, извършена не на крайния потребител, за която се дължи данък.
Декларацията – в зависимост от поспоката на транспорта – трябва да се направи от Адресата или Изпращача, това означава, че за превозвача/организиращия транспорт няма задължения за деклариране. Превозвачът/организиращият транспорт може да подаде декларация само в случай, че задълженото лице (Адресатът или Изпращачът) го упълномощава за това на електронния интерфейс на EKÁER.

Освобождават се от задължението за деклариране:
- нерисковите стоки, изпратени от един и същи изпращач за един и същи адресат в рамките на един превоз с едно и също превозно средство, което се облага с пътна такса, ако общото им брутно тегло не надвишава 2500 кг, а общата им стойност без ДДС – 5 милиона форинта,
- рисковите стоки, изпратени от един и същи изпращач за един и същи адресат в рамките на един превоз с едно и също превозно средство, което се облага с пътна такса, ако общото им брутно тегло не надвишава 500 кг, а общата им стойност без ДДС – 1 милион форинта.

Задължението за деклариране съществува в случай на сухопътен транспорт на рискови стоки при превоз с превозно средство, което не се облага с пътна такса, и стоките са изпратени от един и същи изпращач за един и същи адресат в рамките на един превоз, ако общото им брутно тегло надвишава 500 кг, а общата им стойност без ДДС – 1 милион форинта.

За другите случаи на освобождаването, както и за подробните правила можете да се информирате на сайт http://ekaer.nav.gov.hu.

Номерът от EKÁER идентифицира стоките, които са изпратени от един и същи изпращач за един и същи адресат с едно и също превозно средство при еднократно движение на превозното средство по този маршрут. Към един номер от EKÁER могат да принадлежат повече видове стоки, идентифицирани с различни номера от Митническата тарифа, или различни партиди от стоки. Съгласно разпоредбата, която ще влезе в сила на 1 юни 2015 г., ще се определи  един номер от EKÁER и в случай, че сухопътният транспорт на стоки се извършва от няколко адреса за натоварване на един и същи изпращач или до няколко адреса за разтоварване (получаване) на един и същи адресат.

Някои данни (особено регистрационният номер на МПС-то) могат да бъдат променяни неколкократно в 15-дневния срок за валидност на номера от EKÁER, но при поверка от държавния данъчен и митнически орган, под номера на EKÁER трябва да фигурират актуалните, действителни данни, отговорност за което носи лицето, което е задължено да направи декларацията.

Лицето, което е задължено да направи декларация, е длъжно да предостави номера от EKÁER на превозвача или организиращия превоза, и това лице да притежава идентификационния номер по време на проверката от органите. Няма определен начин за „предоставянето“, то се осъществява чрез съобщение на превозвача по всякакъв начин.

Правилата за проверка по Закона за облагане с данъци преодставят възможност на държавния данъчен и митнически орган за предприемане на нови мерки. С оглед на това, че стоки от търговско количество, които са собственост на лице, регистрирано по ДДС, могат да се превозват само при наличие на документ, удостоверяващ произхода на стоката (например товарителница, фактура), ревизорът може да задължи лицето, извършващо превоза, да декларира обстоятелства относно
- притежателя и
- произхода на стоката, както и
- може да изиска представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост.

Освен гореизложеното, по време на проверка може да се изиска декларация от други засегнати превозвачи, адресата,( получателя) и изпращача за
- наименованието и количеството на превозваните стоки,
- наименованието и регистрациония номер на превозното средство,
- получаването на стоките и адреса за разтоварването им
- номера от EKÁER, както и
- за правното основание за използването на клона, ако адресът на разтоварването не е седалището на лицето, регистрирано по ДДС.

Държавният данъчен и митнически орган може да постави ведомствена пломба (пломба на пакет или на контейнер) за осигуряване на идентичността на стоките – с изключение на живи животни и бързо развалящи се стоки
- ако рисковите фактори – особено характерът на товара, стоката и мястото за доставката, респективно липсата на съответствието между количеството на стоката и вида на превозното средство, заведеното производство за изпълнение, общностната търговска дейност без общностен данъчен номер, посочването на клон, незаявен за място на разтоварване – го мотивират, както и
- в случай, че лицето, участващо в превоза на стоките, което е регистрирано по ДДС, отказва да направи декларация.
Правната последица от  неизпълнението на задължението за деклариране във връзка със сухопътен транспорт на стоки, както и на неправилното или непълното изпълнение на задължението за деклариране или декларирането на неверни данни е, че недекларираната  стока се счита за стока с неудостоверен произход и държавният данъчен и митнически орган може да наложи глоба за неизпълнение в размер до 40% от стойността на недекларираната стока.
Във връзка със санкцията „глоба за неизпълнение”, наложена в случай на неизпълнението на задължението за деклариране във връзка със сухопътен транспорт на стоки, както и на неправилното или непълното изпълнение на задължението за деклариране или декларирането на неверни данни, стоката, която се счита за стока с неудостоверен произход – с изключение на развалящи се стоки и живи животни – може да бъде задържана до размера на сумата на глобата, + което държавният данъчен и митнически орган разпорежда в решението за налагане на глоба. За задържането се съставя протокол, задържаната стока може да бъде пломбирана и извозвана. Държавният данъчен и митнически орган съобщава своето решение за налагане на глоба за неизпълнение на присъстващото данъчно задължено лице или негов представител, служител и от момента на съобщаването решението може да бъде изпълнено без оглед на обжалването му.

Държавният данъчен и митнически орган прилага гореизложените правни последици от 1 март 2015 г.