Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKÁER-ben KOMA bejelentkezéssel

Biztosítékadási kötelezettség abban az esetben áll fenn, amennyiben az adózó kockázatos termékeknek

1. az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzését,
2. belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítését
végzi.

Nincs tehát kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzéstől eltérő egyéb célú behozatal, Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel esetén.

Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely
kockázatos élelmiszerek tekintetében:

- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységét első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként - ideértve a bértárolási tevékenységet is – bejelentette,
- Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú behozatal esetén az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és
- biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,

egyéb kockázatos termékek tekintetében:

- biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

Amennyiben a fenti feltételeket az adózó nem teljesíti, nem tud bejelentést teljesíteni az EKAER szám megállapítása érdekében!


Kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó

a) amennyiben az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban  szerepel, vagy
b) amennyiben megfelel a következő feltételek mindegyikének:

- legalább két éve működik és
- szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
- a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

A mentesség feltételeinek fennállását az állami adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a mentesség feltételei már nem állnak fenn, úgy az adózó az EKAER szám megállapítása érdekében az általános szabályok szerint, azaz biztosíték nyújtásával teljesítheti bejelentési kötelezettségét.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a KOMA nyomtatványon kell kérni. A felvétel feltételeit az Art. 178. § 32. pontja határozza meg. Ez alapján a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál  és  vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Az adatbázisban történő első megjelenés az Art. 36/B. § (1) bekezdése értelmében a kizárólag a KOMA kérelem benyújtását követő hónap 10. napja. Az ezt követően minden hónap 10. napján frissülő adatbázisban történő szereplés folyamatos mindaddig, amíg az adózó a felvételi feltételeknek megfelel.

Mentes továbbá a biztosítékadási kötelezettség alól a kockázatos termékek fuvarozása önkéntes bejelentés esetén.