INFORMACE

Od 1. března 2015 dochází ke změnám úpravy Elektronického kontrolního systému pro silniční přepravu zboží (dále jen EKÁER). Změny se v zásadě týkají podrobných pravidel upravujících nahlašovací povinnost, respektive její zproštění, povinnosti přepravců spojené s EKÁER se nemění.
Nahlašovací povinnost se i nadále vztahuje na
1)  obstarání zboží z jiné členské země Evropské unie nebo jiný dovoz na území Maďarska v rámci Společenství,
2) prodej zboží do jiné členské země Evropské unie nebo jiný vývoz z území Maďarska a dále na
3) první prodej zboží na tuzemském trhu ne přímo konečnému uživateli podléhající dani z přidané hodnoty,
které jsou prováděny vozidlem podléhajícím mýtnému (tj. vozidlem s celkovou hmotností nad 3,5 t) a spojeny se silniční přepravní činností.
Nahlášení je – v závislosti na směru přepravy – povinen provést Příjemce nebo Odesílatel, nahlašovací povinnost se tudíž nevztahuje na přepravce / organizátora přepravy. Přepravce / organizátor přepravy může provést nahlášení výhradně tehdy, pokud ho k tomu osoba s nahlašovací povinností (Příjemce nebo Odesílatel) na webových stránkách EKÁER elektronickou cestou zmocní.

Nahlašovací povinnost se nevztahuje na:
- nerizikové výrobky, jež mají být přepravovány v rámci jedné přepravy od stejného odesílatele a stejnému příjemci tím samým vozidlem podléhajícím mýtnému, pokud jejich celková hrubá hmotnost nepřevyšuje 2500 kg a jejich celková hodnota bez DPH nepřesahuje 5 milionů forintů,
- rizikové výrobky, jež mají být přepravovány v rámci jedné přepravy od stejného odesílatele a stejnému příjemci tím samým vozidlem podléhajícím mýtnému, pokud jejich celková hrubá hmotnost nepřevyšuje 500 kg a jejich celková protihodnota bez DPH nepřesahuje 1 milion forintů.

V případě silniční přepravy rizikových výrobků vyvstává nahlašovací povinnost i tehdy, je-li přeprava prováděna vozidly, která nepodléhají mýtnému, a celková hrubá hmotnost výrobků přepravovaných v rámci jedné přepravy od stejného odesílatele a stejnému příjemci převyšuje 500 kg nebo jejich celková protihodnota bez DPH přesahuje 1 milion forintů.

O dalších případech zproštění nahlašovací povinnosti a o podrobných pravidlech je možné se informovat na webových stránkách http://ekaer.nav.gov.hu.

Číslo EKÁER identifikuje jednotku zboží, která se přepravuje od jednoho odesílatele jednomu příjemci jedním vozidlem v rámci jednoho pohybu po dané trase. Jedna jednotka zboží může obsahovat více komodit identifikovaných sazebním zařazením nebo více položek zboží. Ve smyslu nařízení vstupujícího v účinnost k 1. červnu 2015 se stanovuje jedno číslo EKÁER i tehdy, probíhá-li přeprava jedním vozidlem z více adres nakládky jednoho odesílatele nebo na více adres vykládky (přejímky) jednoho příjemce.

Některé údaje (zejména poznávací značku vozidla) lze během patnáctidenní doby trvání platnosti čísla EKÁER vícekrát pozměnit, avšak v průběhu kontroly státní daňové a celní správy číslo EKÁER musí pokrývat aktuální, skutečné údaje, za což je odpovědna osoba s nahlašovací povinností.

Číslo EKÁER je osoba s nahlašovací povinností povinna poskytnout přepravci nebo organizátorovi přepravy, aby při daňové, celní kontrole rovněž disponoval identifikačním číslem. Poskytnutí identifikačního čísla nemá pevně stanovenou formu, přepravci může být sděleno libovolným způsobem.

Příslušná ustanovení zákona o správě daní týkající se kontroly zajišťují státnímu úřadu daňové a celní správy nové možnosti opatření. Vzhledem k tomu, že zboží s obchodním charakterem, jehož vlastníkem je subjekt daně z přidané hodnoty, lze přepravovat pouze tehdy, pokud je opatřeno věrohodným dokumentem osvědčujícím původ zboží (především přepravní doklad, faktura), kontrolor může osobě, která zboží přepravuje, uložit povinnost, aby se vyjádřila ohledně
- vlastníka zboží,
- původu zboží a dále
- aby předložila dokumenty prokazující vlastnické právo.

V průběhu kontroly lze kromě shora uvedeného vyžadovat rovněž vyjádření od jiné dotyčné přepravující osoby, příjemce, osoby přebírající zboží a od odesílatele ohledně
- názvu, množství přepravovaného zboží,
- názvu přepravního prostředku, registrační značky,
- přejímky zboží, adresy vykládky,
- čísla EKÁER a dále
- pokud adresa vykládky není sídlem, provozovnou ani pobočkou subjektu daně z přidané hodnoty, pak ohledně právního titulu používání dané nemovitosti.

Státní úřad daňové a celní správy může pro zajištění totožnosti zboží na přepravním prostředku – s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícího rychlé zkáze – použít celní závěru (kusová či prostorová závěra) v případě,
- pokud to odůvodňují faktorová rizika – zejména charakter zásilky, zásilka a místo určení, resp. není-li v souladu množství přepravovaného zboží a typ přepravního vozidla, probíhá-li exekuční řízení, jedná-li se o obchodní činnost v rámci Společenství prováděnou bez daňového čísla registrovaného pro EU nebo uvedené místo vykládky není přihlášeno jako provozovna – a dále
- pokud se subjekt daně z přidané hodnoty dotčený v přepravě daného zboží odmítne vyjádřit.
Jakožto právní následek neplnění nahlašovací povinnosti ve vztahu se silniční přepravní činností nebo chybného, nepravdivého či neúplného plnění nahlašovací povinnosti bude nenahlášené zboží považováno za zboží neověřeného původu, a státní úřad daňové a celní správy proto může vyměřit pokutu až ve výši 40 % hodnoty nenahlášeného zboží.
V případě uložení pokuty za neplnění nahlašovací povinnosti nebo za chybné, nepravdivé či neúplné plnění nahlašovací povinnosti lze až do výše uložené pokuty zajistit zboží považované za zboží neověřeného původu – s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícího rychlé zkáze –, o čemž rozhoduje státní úřad daňové a celní správy v rozhodnutí o uložení pokuty. O zajištění se vyhotoví zápis, zajištěná movitost se může opatřit celní závěrou a nechat odvézt. Rozhodnutí o uložení pokuty sdělí státní úřad daňové a celní správy přítomnému daňovému poplatníkovi nebo jeho zástupci, zmocněnci či zaměstnanci, přičemž toto rozhodnutí je bez ohledu na případné odvolání od okamžiku výše uvedeného sdělení vykonatelné.

Výše uvedené právní následky může státní úřad daňové a celní správy aplikovat počínaje 1. březnem 2015.