INFORMÁCIA

Odo dňa 1. marca 2015 sa mení regulácia Elektronického systému kontroly cestnej prepravy tovaru (EKÁER). Zmeny sa týkajú zásadne detailných pravidiel ohlasovacích povinností, ako aj oslobodenie od nich, povinnosti prepravcov súvisiacich s EKÁER sú nemenné.
Ohlasovacia povinnosť platí naďalej na cestnú prepravu tovaru vykonávanú pomocou vozidla podliehajúcej úhrady mýta (čiže s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony)
1) pre nákup výrobku alebo iný dovoz z členskej krajiny Európskej únie na územie Maďarska v rámci Spoločenstva,
2) pre predaj výrobkov, alebo vývoz z územia Maďarska smerujúceho do členskej krajiny Európskej únie, ako aj
3) vnútroštátny predaj výrobkov určený nie pre konečných spotrebiteľov, pri ktorom sa vyskytuje prvýkrát úhrada dane z pridanej hodnoty.
Ohlásenie je povinný vykonať Adresát, alebo Odosielateľ - v závislosti od smeru prepravy - takže prepravca / organizátor prepravy nie je povinný vykonať ohlásenie. Prepravca / organizátor prepravy môže uskutočniť ohlásenie výhradne iba vtedy, ak ho k tomu povinný (Adresát, alebo Odosielateľ) splnomocní na elektronickom povrchu systému EKÁER.

Je oslobodené spod povinnosti ohlásenia:
- nerizikové výrobky prepravované v rámci jednej prepravy od toho istého odosielateľa pre toho istého adresáta pomocou motorového vozidla podliehajúceho úhrady mýta, ak ich spoločná brutto hmotnosť nepresahuje 2500 kg, a ich spoločná hodnota bez dane nepresiahne hodnotu 5 miliónov forintov,
- rizikové výrobky prepravované v rámci jednej prepravy od toho istého odosielateľa pre toho istého adresáta pomocou motorového vozidla podliehajúceho úhrady mýta, ak ich spoločná brutto hmotnosť nepresahuje 500 kg, a ich spoločná protihodnota bez dane nepresiahne hodnotu 1 miliónov forintov,

V prípade prepravy rizikových výrobkov cez verejné komunikácie platí ohlasovacia povinnosť aj vtedy, ak sú prepravované vozidlom nepodliehajúcim úhrady mýta, a v rámci jednej prepravy od toho istého odosielateľa pre toho istého adresáta ich spoločná brutto hmotnosť presahuje 500 kg, a ich spoločná protihodnota bez dane presahuje hodnotu 1 miliónov forintov.

O ďalších pravidlách oslobodenia od povinnosti registrácie, ako aj o detailných pravidlách sa môžete informovať na internetovej stránke http://ekaer.nav.gov.hu .

Číslo EKÁER identifikuje tú jednotku výrobku, ktorý sa prepravuje od jedného odosielateľa k jednému adresátovi pomocou jedného vozidla, počas jednorázového pohybu vozidla počas danej trasy. Jednotka výrobku môže obsahovať viacero druhov výrobkov identifikovaných viacerými colnými tarifnými číslami, ako aj viacero tovarových položiek. Na základe pravidla, ktoré vstúpi do platnosti odo dňa 1. júna 2015 je treba zadať jedno číslo EKÁER aj v tom prípade, ak pomocou jedného vozidla sa uskutočňuje prevoz naložený z viacerých adries odosielateľa, alebo vyloženie (prevzatie) sa realizuje na viacerých adresách adresáta. 

Jednotlivé údaje (predovšetkým EČ motorového vozidla) možno meniť viackrát počas 15-dennej platnosti čísla EKÁER, ale počas kontroly vykonanej prostredníctvom štátneho daňového- a colného orgánu musia byť uvedené pod číslom EKÁER aktuálne platné údaje, a za to zodpovedá ohlasujúci subjekt.

Číslo EKÁER je povinný poskytnúť k dispozícii subjekt ohlasovacej povinnosti pre vykonávajúceho prepravu, alebo zodpovedného za organizovanie prepravy za tým účelom, aby počas kontroly orgánmi disponovala aj táto osoba identifikačným číslom. "Poskytnutie k dispozícii" nedisponuje viazanou formou, toto sa môže uskutočniť oznámením pre prepravcu - akýmkoľvek spôsobom.

Pravidlá zákona o spôsobe úhrady daní vzťahujúce sa na kontrolu poskytujú nové možnosti opatrení pre kontrolórov štátneho daňového- a colného orgánu zasahujúcich na mieste. Vzhľadom k tomu, že prepravovať výrobky v obchodnom množstve v majetku subjektu dane z pridanej hodnoty možno iba na základe dokumentu potvrdzujúceho pôvod výrobku (predovšetkým prepravný list, faktúra), kontrolór môže požiadať osobu vykonávajúcu prepravu, aby poskytol prehlásenie ohľadne
- vlastníka výrobku,
- pôvodu výrobku, ďalej
- a môže vyzvať na predloženie dokumentov potvrdzujúcich vlastnícke právo.

Okrem vyššie uvedených, počas kontroly možno vyzvať iného prepravcu, adresáta, ako aj odosielateľa, či preberajúceho na poskytnutie prehlásenia
- o názve, a množstve prepravovaného tovaru,
- o názve, a EČV prepravného vozidla,
- o prevzatí tovaru, a adrese vykládky,
- o čísle EKÁER, ďalej
- pokiaľ adresa vykládky nie je sídlom, prevádzkou, filiálkou daňového subjektu DPH, potom aj o právnom dôvode používania nehnuteľnosti.

Štátny daňový- a colný orgán môže v záujme zabezpečenia identity výrobku - s výnimkou živých zvierat, ako aj rýchlo sa kaziacich výrobkov - úradnú plombu (uzáver balíka, alebo uzáver prepravného priestoru)
- pokiaľ to rizikové faktory zdôvodňujú - predovšetkým nedostatok súladu medzi charakterom nákladu, nákladu, ako aj miestom určenia, prípadne množstvom prepravovaného výrobku, a typom motorového vozidla, prebiehajúce exekučné konanie, obchodná činnosť v rámci Spoločenstva vykonávaná bez IČ DPH, uvedenie miestom vykládky neohlásenej prevádzky, ďalej
- v tom prípade, ak subjekt dane z pridanej hodnoty dotknutý v preprave odoprie poskytnúť prehlásenie.
Právnym následkom nesplnenia si povinnosti súvisiacej s činnosťou cestnej prepravy, ako aj chybného splnenia ohlasovacej povinnosti, prípadne s nepravdivými údajmi je, že neohlásený výrobok sa považuje za výrobok s nejasným pôvodom, a štátny daňový- a colný orgán môže vyrubiť pokutu až do výšky 40% z hodnoty neohláseného tovaru.
V prípade nesplnenia si ohlasovacej povinnosti, alebo splnenia ohlasovacej povinnosti chybne, s nepravdivými údajmi, alebo nedostatočným spôsobom možno v súvislosti so sankciou pokuty zabaviť výrobok považovaný s nejasným pôvodom - s výnimkou rýchlo sa kaziacich výrobkov a živých zvierat - do hodnoty pokuty, o čom vydá štátny daňový- a colný orgán vyrubujúci pokutu uznesenie. O zabavení sa vyhotoví zápisnica, zabavený hnuteľný majetok možno zablokovať, a dať odtransportovať. Uznesenie vydané štátnym daňovým- a colným orgánom o vyrubení pokuty oznámi prítomnému daňovému subjektu, jeho zástupcovi, splnomocnenému, zamestnancovi, pričom toto uznesenie je od doby oznámenia bez ohľadu na odvolanie sa vykonateľné.

Vyššie uvedené právne následky môže použiť štátny daňový- a colný orgán použiť odo dňa 1. marca 2015.