INFORMACIJA

Nuo 2015 m. kovo 1 dienos keičiasi taisyklės, susijusios su Prekių pervežimo kelių transportu elektroninės kontrolės sistema (EKÁER). Pakeitimai pagrindinai liečia pranešimo prievolių išsamias taisykles bei išimtis, o vežėjų prievolės ryšium su EKÁER nesikeičia.
Pranešimo prievolė ir toliau taikoma transporto priemone, už kurią privaloma mokėti kelių mokestį (tai yra, transporto priemone, kurios bendra masė viršija 3,5 tonas), sausumos keliais vykdomam
1) prekių įsigijimui arba įvežimui kitais tikslais į Vengrijos teritoriją iš Europos Sąjungos kitos šalies narės Europos Bendrijos ribose,
2) prekių pardavimui arba išvežimui kitais tikslais iš Vengrijos teritorijos į kitą Europos Sąjungos šalį bei
3) Vengrijos vidaus apyvartoje vykdomam pirmam apmokestinamam prekių pardavimui ne galutiniam vartotojui.
Pranešti – priklausomai nuo pervežimo krypties – privalo Adresatas arba Siuntėjas; taigi, pranešimo prievolė neliečia vežėjo/ pervežimų organizatoriaus. Vežėjas/ pervežimų organizatorius gali pranešti tik tada, jei privalantis tai atlikti asmuo (Adresatas arba Siuntėjas) EKÁER elektroninėje platformoje įgalioja jį tai padaryti.

Pranešimo prievolė netaikoma:
- iš to paties siuntėjo tam pačiam adresatui ta pačia transporto priemone, už kurią privaloma mokėti kelių mokestį, vienu pervežimu pervežtinoms nepavojingoms prekėms, jei jų bendra bruto masė neviršija 2500 kg ir jų bendra vertė be mokesčių neviršija 5 milijonų forintų,
- iš to paties siuntėjo tam pačiam adresatui ta pačia transporto priemone, už kurią privaloma mokėti kelių mokestį, vienu pervežimu pervežtinoms pavojingoms medžiagoms, jei jų bendra bruto masė neviršija 500 kg ir jų bendra kaina be mokesčių neviršija 1 milijono forintų.

Pavojingų medžiagų pervežimo keliais atveju pranešimo prievolė išlieka ir tada,  kai gaminys pervežamas transporto priemone, už kurią nereikia mokėti kelių mokesčio, ir vienu pervežimu iš to paties siuntėjo tam pačiam adresatui vežamų gaminių bendra bruto masė viršija 500 kg arba jų bendra kaina be mokesčių viršija 1 milijoną forintų.

Apie kitus atleidimo nuo prievolių atvejus bei išsamias taisykles galite sužinoti tinklalapyje http://ekaer.nav.gov.hu.

EKÁER kodas identifikuoja tą produktų visumą, kuri pervežama iš vieno siuntėjo vienam adresatui, viena transporto priemone automobilio vienkartinio judėjimo duotu maršrutu metu. Vienai produktų visumai gali priklausyti produktų tipas, klasifikuojamas keliose pozicijose, bei kelios produktų partijos. Pagal nuo 2015 m. birželio 1 dienos įsigaliojančią taisyklę, vieną EKÁER kodą reikia nustatyti ir tada, kai pervežimas sausumos keliais vyksta viena transporto priemone iš vieno siuntėjo keliais pakrovimo adresais arba vieno adresato keliais iškrovimo (priėmimo) adresais.

Kai kurie duomenys (ypač transporto priemonės valstybiniai numeriai) per EKÁER kodo15 dienų galiojimo laiką gali būti kelis kartus pakeisti, tačiau valstybinės mokesčių ir muitų inspekcijos vykdomo patikrinimo metu EKÁER kodas turi apimti aktualius realius duomenis, ir už tai atsakingas asmuo, kuriam taikoma pranešimo prievolė.

Asmuo, kuriam taikoma pranešimo prievolė, privalo perduoti EKÁER kodą vykdančiajam arba organizuojančiajam transportavimą, kad oficialių valdžios institucijų patikrinimo metu ir šis asmuo turėtų identifikacinį kodą. Nėra griežtos perdavimo formos, jis gali įvykti bet kokiu būdu jį pranešant vežėjui.

Įstatymo dėl moksečių mokėjimo tvarkos taisyklės, liečiančios patikrinimą,  užtikrina naujas veiksmų galimybes valstybinei mokesčių ir muitų inspekcijai. Atsižvelgiant į tai, kad PVM subjekto nuosavybėje esantį, komercinį produkto kiekį galima pervežti tik turint patikimą produkto kilmę patvirtinantį dokumentą (ypatingai važtaraštį, sąskaitą), kontrolierius gali įpareigoti pervežimą vykdantį asmenį, kad šis nurodytų
- gaminio savininką,
- kilmę, o taip pat
- pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę.

Be pateiktų aukščiau, patikros metu ir iš kitų susijusių vežėjų, adresatų, priėmėjų ir siuntėjų galima pareikalauti, kad jie deklaruotų
- pervežamo produkto pavadinimą, kiekį,
- transportavimo priemonės pavadinimą, valstybinius numerius,
- produkto priėmimo, iškrovimo adresą,
- EKÁER kodą bei
- jei iškrovimo vieta – ne pridėtinės vertės mokesčio subjekto buveinė, atstovybė ar filialas – kokiu pagrindu naudojamasi nekilnojamu turtu.

Valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija, siekdama užtikrinti gaminių identifikaciją, gali oficialiai sulaikyti transportavimo priemonę (pakuotę arba krovinio skyrių) – išskyrus jei vežami gyvi gyvūnai ir greitai gendantys produktai –
- jei rizikos faktoriai – ypatingai jei nėra atitikimo tarp krovinio pobūdžio, krovinio ir paskirties vietos, o taip pat pervežamų prekių kiekio ir transporto priemonės tipo, vykdoma išieškojimo procedūra, be bendrijos mokesčių mokėtojo kodo vykdoma bendrijos komercinė veikla, kaip iškrovimo vieta nurodoma nedeklaruota įmonės vieta – tai pateisina, o taip pat
- tuo atveju, jei pervežime paliestas pridėtinės vertės mokesčio subjektas atsisako pateikti informaciją.
Su kelių transporto veikla susijusios pranešimo įsipareigojimo nevykdymo bei klaidingo, su melagingais ar iš dalies pateiktais duomenimis pranešimo teisinė pasekmė yra ta, kad prekė, apie kurią nebuvo pranešta, traktuojama kaip nepatvirtintos kilmės prekė, o valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija gali paskirti baudą, kurios dydis – iki nepraneštos prekės vertės 40%.
Pranešimo prievolės nevykdymo arba vykdymo pateikiant neteisingus, melagingus arba nevisus duomenis, atveju nustatyta bauda už prievolės nevykdymą, susijusi su sankcijomis, – galimas nepatvirtintos kilmės produktu traktuojamo produkto – išskyrus gendančias prekes ir gyvus gyvūnus – poėmis iki baudos sumos vertės; dėl poėmio vykdymo valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija priima sprendimą, paskiriantį baudą. Apie poėmį surašomas protokolas, paimtą kilnojamą turtą galima užplombuoti ir išvežti. Valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija priimtą sprendimą dėl baudos dėl pažeidimo paskyrimo praneša vietoje esančiam mokesčių mokėtojui arba jo atstovui, įgaliotam asmeniui ar darbuotojui, ir sprendimas vykdytinas pradedant nuo jo pranešimo datos, neatsižvelgiant į apskundimą.

Valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija aukščiau pateiktas nuobaudas gali pirmą kartą pradėti taikyti nuo 2015 m. kovo 1 dienos.