OBAVIJEST

Od 1. ožujka 2015. godine uvode se izmjene pravila Elektroničkog nadzornog sustava cestovnog robnog prometa (EKÁER). Promjene se odnose uglavnome na pravila o detaljima obveze prijavljivanja odnosno oslobađanja od prijavljivanja. Obveze prijevoznika u vezi EKÁER-a ostaju nepromijenjene.
Obveza prijavljivanja i dalje se odnosi i ide na teret
1) nabave proizvoda unutar Zajednice koji su na prostor Mađarske usmjereni iz druge države članice Europske unije ili na uvoz koji je namijenjen nekoj drugoj svrsi,
2) prodaje proizvoda koji su s prostora Mađarske usmjereni prema nekoj drugoj državi članici Europske unije ili na izvoz koji je namijenjen nekoj drugoj svrsi, kao i
3) prodaje proizvoda uz obvezu prvog plaćanja poreza na dodanu vrijednost subjektu koji u zemlji nije neposredni krajnji korisnik
ako se prijevoz vrši vozilom koje podliježe obveznom plaćanju cestarine (tj. vozilom čija ukupna masa premašuje 3,5 tona).
Prijavljivanje – zavisno o pravcu prijevoza – obveza je Primatelja ili Pošiljatelja, što znači da prijevoznik/organizator prijevoza nema obvezu prijavljivanja. Prijevoznik/ organizator prijevoza prijavljivanje ima pravo izvršiti isključivo u slučaju ako ga za to obveznik (Primatelj ili Pošiljatelj) na EKÁER elektroničkom portalu ovlasti.

Oslobođeni su od obveze prijavljivanja:
- proizvodi koji nisu rizični a koji se prevoze jednokratnim prijevozom od istog pošiljatelja istome preuzimatelju istim vozilom za koje se obvezno plaća cestarina, ako ukupna bruto masa tih proizvoda ne pređe 2500 kg, te ako njihova ukupna vrijednost bez poreza nije veća od 5 milijuna forinti,
- rizični proizvodi koji se prevoze jednokratnim prijevozom od istog pošiljatelja istome preuzimatelju istim vozilom za koje se obvezno plaća cestarina, ako ukupna bruto masa tih proizvoda ne prelazi 500 kg, te ako njihova ukupna protuvrijednost bez poreza nije veća od 1 milijun forinti.

Za cestovni prijevoz rizičnih proizvoda obveza prijavljivanja postoji i u slučaju ako se prijevoz takvog proizvoda obavlja vozilom za koje se ne plaća cestarina, te ako u okvirima jednokratnog prijevoza od istog pošiljatelja istome preuzimatelju istim vozilom ukupna bruto masa tih proizvoda pređe 500 kg ili ako njihova ukupna protuvrijednost bez poreza premašuje 1 milijun forinti.

O dodatnim oslobađanjima, odnosno detaljnim pravilima postupanja možete se informirati na web stranici http://ekaer.nav.gov.hu


EKÁER brojem identificira se ona jedinica proizvoda čiji se prijevoz obavlja od jednog pošiljatelja, jednom preuzimatelju jednim vozilom a da se vozilo tijekom jednokratne vožnje kreće određenom rutom. Jedna jedinica proizvoda može sadržavati vrste proizvoda koje su identificirane s više carinskih tarifnih brojeva kao i više stavki proizvoda. Na temelju propisa koji će stupiti na snagu 1. lipnja 2015. godine, EKÁER broj mora biti utvrđen i u slučaju ako jednim vozilom jedan pošiljatelj cestovni prijevoz obavlja s više utovarnih adresa jednog pošiljatelja ili na više adresa istovara (preuzimanja) jednog preuzimatelja.

Pojedini podaci (tako naročito registracija vozila) u 15 dnevnom roku valjanosti EKÁER broja mogu biti izmijenjeni višekratno, međutim tijekom provođenja nadzora sa strane državne porezne i carinske uprave pod EKÁER brojem moraju se voditi aktualni, istiniti podaci, za što odgovornost mora snositi prijavitelj podataka.

Obveznik zadužen za podnošenje prijave dužan je staviti na raspolaganje EKÁER broj prijevozniku koji obavlja prijevoz ili organizatoru prijevoza, kako bi tijekom provedbe nadzora nadležnog tijela i oni raspolagali tim identifikacijskim brojem. "Stavljanje na raspolaganje" nema određen oblik, isto se može provesti priopćavanjem broja prijevozniku – na bilo koji način.

Pravila koja se odnose na nadzor Zakona o poreznom režimu državnoj poreznoj i carinskoj upravi omogućuju provedbu novih mjera. Obzirom na to da komercijalna količina robe koja je u vlasništvu PDV obveznika, može biti transportirana isključivo ako se posjeduje dokazni dokument kojim se vjerodostojno potvrđuje podrijetlo proizvoda (naročito tovarni list, račun), osoba koja provodi nadzor ima pravo tražiti deklaraciju od osobe koja takav prijevoz obavlja
- o vlasniku proizvoda,
- o podrijetlu proizvoda, kao i
- da zatraži predočavanje dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva.

Osim navedenih, tijekom provođenja nadzora i drugi dotaknuti prijevoznik, primatelj, preuzimatelj a i pošiljatelj mogu se upozoriti na davanje deklaracije o
- nazivu, količini proizvoda koji se prevozi,
- o tipu prijevoznog sredstva, o njegovoj prometnoj oznaci,
- o preuzimanju proizvoda, adresi njegova istovara,
- o EKÁER broju, te
- ako adresa istovara nije sjedište, stovarište, filijala poreznog obveznika poreza na dodanu vrijednost, o pravnom statusu korištenja te nekretnine.

Državna porezna i carinska uprava na prijevoznom sredstvu, radi osiguranja istovjetnosti proizvoda – osim živih životinja, te brzo kvarljive robe - ima pravo staviti carinske plombe (plombu na pakiranje ili plombu na utovarni prostor)
- ukoliko rizični faktori – naročito karakter utovarene robe, transportirana roba i odredište istovara, odnosno nepostojanje srazmjera između količine robe koja se prevozi i tipa vozila, postupak ovrhe koji je u tijeku, trgovačka djelatnost obavljana u nepostojanju poreznog broja zajednice, naziv stovarišta koje nije prijavljeno kao mjesto istovara - to opravdavaju, kao i
- u slučaju, ako poreznik općeg poreza na promet koji je dotaknut prijevozom, odbije izdati takvu deklaraciju.
Pravna posljedica neizvršenja obveze prijavljivanja koja proizlazi iz djelatnosti cestovnog prijevoza, te neispravnog izvršenja s neistinitim sadržajem podataka ili nepotpunog izvršenja je da će se neprijavljeni proizvod smatrati kao roba nedokazanog podrijetla, te državna porezna i carinska uprava ostvaruje pravo na određivanje novčane kazne zbog propusta neizvršavanja, sa stopom od 40%-ne vrijednosti neprijavljene robe.
U vezi sankcije određivanja novčane kazne zbog neizvršenja obveze prijavljivanja, pogrešnog, neistinitog sadržaja podataka ili nepotpunog izvršenja, proizvod koji se smatra da je nedokazanog podrijetla – osim pokvarljivih roba i živih životinja – mogu biti zaplijenjeni do iznosa novčane kazne, o kojoj odluku donosi državna porezna i carinska uprava koja je novčanu kaznu odredila. O zapljeni se sastavlja zapisnik, zaplijenjene stvari mogu se zapečatiti i mogu biti odvežene. Državna porezna i carinska uprava svoju odluku o određivanju novčane kazne priopćuje porezniku ili njegovom zastupniku, opunomoćeniku, djelatniku i ista se odluka računajući od priopćenja, bez obzira na pravo podnošenja žalbe, može provesti.

Navedene pravne posljedice državna porezna i carinska uprava po prvi puta ima pravo primjenjivati od 1. ožujka 2015. godine.