TÁJÉKOZTATÓ

Az adózás rendjének újraszabályozására tekintettel számos új jogszabály lépett hatályba 2018. január 1-jén!

Új jogszabályok: 

- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.),
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.),
- az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.)
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Adóig. vhr.)

Módosult jogszabály:

- az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

 További alkalmazandó jogszabály:

- az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

A jogszabályok a https://ekaer.nav.gov.hu/ oldal „jogszabályok” menüpont alatt elérhetőek.
A https://ekaer.nav.gov.hu/ oldal feltöltése 2018 évben is folyamatos lesz.

 

EKAER általános ismeretek

Alapfogalmak, definíciók

- EKAER: adókötelezettségek teljesítésének ellenőaz állami adó- és vámhatóság által működtetett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, amely az Európai Unió valamely más tagállamából Magyarország területére, Magyarország területéről az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló, a termék közúti fuvarozásával, illetve a Magyarország területén belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő részét szolgálja

- EKAER szám: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termékegységet azonosít,

- EKAER elektronikus felület: a jogszabályban megjelölt személyek által interneten keresztül közvetlenül, regisztráció útján elérhető adatelérési felület, amelynek használatával
  a) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja és az általa adatbejelentésre vagy adatmódosításra feljogosított személyek a meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségnek tesznek eleget,
  b) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja saját tevékenysége kapcsán adatbejelentésre jogosíthat fel általa kijelölt személyeket,
  c) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja és az általa erre feljogosított személyek a rendelkezésre álló kockázati biztosítékkal kapcsolatos adatokat folyamatosan nyomon követhetik,

- feladó:
 a)a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya vagy az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője,
 b) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az az általános forgalmi adóalany, akinek (amelynek) az érdekében a termék egyéb célú kivitele megvalósul,
 c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termék értékesítését megvalósító általános forgalmi adóalany,
 d) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő behozatal esetén az a személy, szervezet, akinek (amelynek) az érdekében a termék belföldre történő továbbítása megvalósul,

címzett:
 
a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,
 b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót,
 c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,
 d) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a terméket átvevő személy, szervezet,

- kockázatos termék: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló rendelet által kockázatosnak minősített élelmiszerek és egyéb termékek,

Közösségen belüli termékbeszerzés: az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti Közösségen belüli termékbeszerzés,

termékértékesítés: az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés,

végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy,

útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíjköteles gépjármű.

 

FŐSZABÁLY

Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, az alábbiakban meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést
(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat. 

Ha a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton, a fenti c) pontot arra a termékértékesítésre kell alkalmazni, amely során a terméket elfuvarozzák. Amennyiben a terméket olyan adózó fuvarozza vagy fuvaroztatja el, aki (amely) ezen értékesítések láncolatában címzett és egyúttal feladó, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék fuvarozását vagy fuvaroztatását feladóként végzi.

EKAER bejelentés szükséges kockázatos termékek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

 

Bejelentésre vonatkozó alapinformációk

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó az EKAER szám megállapítása érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentést tenni. 

A bejelentésre kötelezett és a bejelentésre jogosult adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen köteles bejelenteni a meghatározott adatokat. 

A bejelentést az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art. szabályai szerint az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. 

Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag a jogszabályban megadott adatok együttes vagy külön-külön történő módosítására jogosultak, illetve kizárólag a rendszám adatot jelenthetik be vagy módosíthatják. 

Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.

Az EKAER szám érvényességi ideje 15 nap.

 

Bejelentendő adatok köre (általános információ)

Az állami adó- és vámhatóság az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és szerepelteti az EKAER-ben:

  a) EKAER szám,
  b) feladó adatai (név, adóazonosító szám),
  c) felrakodás címe,
  d)az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 2. § 4. pont a)–d) alpontja szerinti címzett adatai (név, adóazonosító szám),
   e) kirakodás (átvétel) címe,
   f)az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 2. § 4. pont e) alpontja szerinti címzett adatai (név, adóazonosító szám),
   g) az EKAER számhoz tartozó termék(ek):
   ga) általános (kereskedelmi) megnevezése,
   gb) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),
   gc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban,
   gd) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám),
   ge) az adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma,
   h) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:
   ha) termékértékesítés,
   hb) termékbeszerzés,
   hc) bérmunka,
   hd) egyéb cél,
   i) kockázatos termék esetében, amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték,
   j) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás,
  k) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja,
  l) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja,
  m) kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

 

Bejelentésre kötelezettek köre

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal esetén az adatok bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a címzett kötelezett.

Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, értékesítés céljából vagy értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén az adatok bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a feladó kötelezett.

Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a jogszabályban megadott adatokat a feladó köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti esetben azt a címzettet terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely
 a) a kockázatos élelmiszerek tekintetében
 aa) az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott FELIR azonosító számmal rendelkezik,
 ab) Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú behozatal esetén az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségéről szóló rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységét első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként – ideértve a bértárolási tevékenységet is – bejelentette, valamint az első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első belföldi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és
 ac) a biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,
 b) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kockázatos termékek tekintetében a biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

 

Kockázati biztosítékra vonatkozó alapinformációk

Kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani.

Kockázati biztosítékot köteles fizetni az új kötelezett – kockázatos termékkel végzett, az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles, nem közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetén – az első bejelentés alkalmával és az első bejelentéstől számított száznyolcvanadik napig teljesített bejelentések esetén vagy az első tíz bejelentés alkalmával is, ha az első bejelentéstől számított száznyolcvan napon belül legalább tíz bejelentést nem tett.

A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentés időpontjában a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés vagy a fuvarozás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint a már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát.

Az az adózó, aki korábban biztosítékadási kötelezettséggel járó tevékenységet nem végzett, első biztosítékadási kötelezettséggel járó tevékenysége bejelentésekor a bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékát köteles biztosítékként nyújtani.

Az első biztosítékadási kötelezettséggel járó bejelentéstől számított 45. napig teljesítendő biztosítékadási kötelezettség során a biztosíték összegét ki kell egészíteni az adott bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékával.

 A biztosíték összege teljesíthető
  a) elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,
  b) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.

A rendelkezésre álló kockázati biztosíték mértékét az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy folyamatosan figyelemmel kísérheti az EKAER elektronikus felületen. Az elektronikus felületen lekérdezhető a biztosíték aktuális egyenlege, a lekérdezés időpontját megelőző 45 nap (ideértve a lekérdezés napját is) alatt már bejelentett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százaléka, valamint e két adat alapján – a rendelkezésre álló biztosíték összeget figyelembe véve – a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető kockázatos termék adó nélküli értékének 15 százaléka. Amennyiben ezen összeget meghaladóan kíván kockázatos termékekkel kapcsolatban adatot bejelenteni az erre jogosult személy, a biztosíték összegének kiegészítésére vonatkozó hibaüzenetet küld az elektronikus felület, és EKAER szám nem állapítható meg, így új bejelentés nem teljesíthető.

A kockázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, mikor az elkülönített letéti számlára befizetett összeget jóváírták, illetve a garanciaszerződést az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vette, de legkorábban a garancia érvényességének kezdetétől.

A csatolt dokumentum az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó jogszabályok kivonatait, továbbá az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletben meghatározott mentességek, egyszerűsítések, könnyítések alapinformációit tartalmazza.